DSC02987_edited_edited.jpg

Klubový kodex

Táhnem to spolu!

S FILOZOFIÍ našeho klubu jde ruku v ruce i náš KLUBOVÝ KODEX, jehož úkolem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování.

Kodex jsou povinni dodržovat všichni členové klubu i výkonného výboru a účastníci všech akcí pořádaných MK Tlapky v tahu. 

I. ČLENOVÉ KLUBU, SPORTOVCI​

 1. Respektují jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení.

 2. Vyvarují se šíření urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění sportovců/kyň, sportovních týmů, svých kolegů, sportovních orgánů, klubů i kohokoli jiného.

 3. Chovají se tak, aby svým jednáním nediskreditovali ani nepoškodili jméno svého klubu, musherského sportu ani dalších třetích osob.

 4. Zachovávají mlčenlivost o interních záležitostech klubu, jako jsou informace týkající se členů klubu (jejich osobních údajů, zdravotního stavu, majetkových poměrů apod.), informace o spolupracujících a nadřízených organizacích atd.

 5. Vyvarují se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování.

 6. Jsou odpovědní za sebe samé a své psy.

 7. Během tréninků berou ohled na nejslabší článek dané skupiny, radují se z úspěchu ostatních, jsou týmoví hráči.

 8. Řádně a ohleduplně zacházejí se psem svým i svých kolegů. Vyvarují se fyzickému trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj. Nepoužívají bolest působící pomůcky.

 9. Poskytnou v případě potřeby první pomoc člověku i psu, případně zajistí odbornou pomoc lékařem či veterinárním lékařem.

 10. Trénink psa volí s ohledem na přiměřenost zátěže a na klimatické podmínky. Dbají na zdraví a správnou výživu svého psa.

 11. Odpovědně a včas plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke klubu.

 12. Přicházejí s novými metodami a nápady v rámci svého sebevzdělávání a získaných zkušeností.

 13. Respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti svých kolegů, i v případě, že se s nimi neztotožňují.

 14. Vyhýbají se veřejné kritice svých kolegů i dalších třetích osob.

 15. Respektují organizační tým sportovního klání (ředitel závodu, technický delegát, hlavní rozhodčí, traťový komisař, atd.) jako jeho neoddělitelnou součást.

 16. Mají ke svým soupeřům respekt také mimo sportovní zapálení.

 17. Dávají veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly musherského sportu.

 18. Uznávají soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytýčenými pravidly musherského sportu.

 19. Dodržují oficiální a aktuálně platná pravidla musherského sportu, tedy Závodní řád, Soutěžní řád, Řád ochrany zvířat, a dbají na principy fair play.

 20. Nenechají bez povšimnutí výkony, které nejsou v souladu s fair play.

 21. Hlásí porušení pravidel musherského sportu, kterého byli svědkem, zvláště agresivity psů a hrubého zacházení se psy.

 22. Vyvarují se užívání zakázaných dopingových látek u sebe samotného i svého psa.

II. KLUBOVÍ TRENÉŘI A CVIČITELÉ

Obecné etické zásady pro trenéry/cvičitele:

 1. Plně uvědomují, že v musherském sportu je sportovní tým tvořen člověkem a psem (psy), a že žádnou část týmu neopomíjí a bere na ni maximální ohled.

 2. Zavazují se respektovat jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení.

 3. Respektují právo každého sportovce na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při realizaci stejného cíle.

 4. Pomáhají sportovcům a týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v souladu s pravidly fair play.

 5. Při řízení sportovní činnosti dávají přednost své odpovědnosti před soukromými zájmy.

 6. Řídí sportovní činnost na nejvyšší možné odborné úrovni.

 7. Etika trenérů/cvičitelů je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění sportovců/kyň, sportovních týmů, svých kolegů, sportovních orgánů, klubů i kohokoli jiného.

 8. Chovají se tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil jméno svého klubu a musherského sportu.

 9. Jsou povinni vyvarovat se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co může ve sportovní veřejnosti zavdat důvod podezírání z předpojatosti či neobjektivnosti.

Pravidla etického chování trenérů/cvičitelů ve vztahu ke sportovcům a sportovním týmům:

 1. Svým chováním jsou příkladem pro své svěřence.

 2. Vedou sportovce k odpovědnosti za sebe samé a své psy.

 3. Jednají tak, aby chránili důstojnost a práva svých svěřenců.

 4. Pomáhají rozvíjet potenciál sportovců podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 5. Dbají vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž na zdraví sportovců.

 6. Vedou trénink s ohledem na nejslabší článek dané skupiny a dále na přiměřenost zátěže a na klimatické podmínky.

Pravidla etického chování trenérů/cvičitelů ve vztahu ke psům:

 1. Řádně a ohleduplně zachází se psem svým i svých svěřenců. Vyvaruje se fyzickému trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj. Nepoužívají bolest působící pomůcky.

 2. Poskytnou v případě potřeby první pomoc člověku i psu, případně zajistí odbornou pomoc lékařem či veterinářem.

Pravidla etického chování trenérů/cvičitelů ve vztahu ke svému klubu:

 1. Vždy odpovědně a včas plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke svému klubu.

 2. Snaží se v rámci své činnosti ovlivňovat pracovní postupy a jejich uplatňování ve prospěch společného cíle se svým klubem.

 3. Přichází s novými metodami a nápady v rámci svého sebevzdělávání a získaných zkušeností.

Pravidla etického chování trenérů/cvičitelů ve vztahu ke svým kolegům:

 1. Respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, i v případě, že se s nimi neztotožňuje.

 2. Respektují znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních odborníků a profesionálů, spolupracuje s nimi a spolupráci prohlubuje a tím zvyšuje kvalitu trenérské/cvičitelské odbornosti.

 3. Připomínky k názorům či činnosti svých kolegů vyjadřují v takových situacích a takovým způsobem, aby neposkytli třetím osobám možnost posuzovat činnost kolegů v nesprávných souvislostech.

 4. Vyhýbají se veřejné kritice svých kolegů.

Pravidla etického chování trenérů/cvičitelů ve vztahu ke své pozici a odbornosti:

 1. Dbají o udržení a zvyšování prestiže své pozice.

 2. Snaží se o udržení, resp. zvýšení vlastní odborné úrovně celoživotním vzděláváním, využíváním znalostí a dovedností svých kolegů a jiných odborníků či praktiků, případně uplatňováním nových přístupů a metod.

 3. Spolupracují na vzdělávání dalších trenérů/cvičitelů, své znalosti a dovednosti dávají ve prospěch celé tréninkové komunity klubu.

Pravidla etického chování trenérů/cvičitelů ve vztahu k organizačnímu týmu závodu:

 1. Respektují organizační tým sportovního klání (ředitel závodu, technický delegát, hlavní rozhodčí, traťový komisař, ad.) jako jeho neoddělitelnou součást a vedou tak i své svěřence a kolegy.

 2. Nenechají bez povšimnutí výkony organizátorů, u nichž může prokázat jejich účelovost a důkazy otevřeně předloží oprávněným složkám.

 3. Hlásí porušení pravidel musherského sportu, kterého byli svědkem, zvláště agresivity psů a hrubého zacházení se psy a nenechají bez povšimnutí výkony, které nejsou v souladu s fair play.

Pravidla etického chování trenérů/cvičitelů ve vztahu k soupeři:

 1. Dávají veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly musherského sportu.

 2. Uznávají soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytýčenými pravidly musherského sportu.

 3. Mají ke svým soupeřům respekt také mimo sportovní zapálení.