IMG_7818.jpg

Klubový kodex

Táhnem to spolu!

Od 1. září 2020 vstupuje v platnost náš KLUBOVÝ KODEX, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování.

Kodex jsou povinni dodržovat všichni členové klubu včetně jeho vedení a účastníci všech akcí pořádaných MK Tlapky v tahu. 

I. ČLENOVÉ KLUBU, SPORTOVCI​

 1. Respektují jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení.

 2. Vyvarují se šíření urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění sportovců/kyň, sportovních týmů, svých kolegů, sportovních orgánů, klubů i kohokoli jiného.

 3. Chovají se tak, aby svým jednáním nediskreditovali ani nepoškodili jméno svého klubu, musherského sportu ani dalších třetích osob.

 4. Zachovávají mlčenlivost o interních záležitostech klubu, jako jsou informace týkající se členů klubu (jejich osobních údajů, zdravotního stavu, majetkových poměrů apod.), informace o spolupracujících a nadřízených organizacích atd.

 5. Vyvarují se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování.

 6. Jsou odpovědní za sebe samé a své psy.

 7. Během tréninků berou ohled na nejslabší článek dané skupiny, radují se z úspěchu ostatních, jsou týmoví hráči.

 8. Řádně a ohleduplně zacházejí se psem svým i svých kolegů. Vyvarují se fyzickému trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj. Nepoužívají bolest působící pomůcky.

 9. Poskytnou v případě potřeby první pomoc člověku i psu, případně zajistí odbornou pomoc lékařem či veterinárním lékařem.

 10. Trénink psa volí s ohledem na přiměřenost zátěže a na klimatické podmínky. Dbají na zdraví a správnou výživu svého psa.

 11. Odpovědně a včas plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke klubu.

 12. Přicházejí s novými metodami a nápady v rámci svého sebevzdělávání a získaných zkušeností.

 13. Respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti svých kolegů, i v případě, že se s nimi neztotožňují.

 14. Vyhýbají se veřejné kritice svých kolegů i dalších třetích osob.

 15. Respektují organizační tým sportovního klání (ředitel závodu, technický delegát, hlavní rozhodčí, traťový komisař, atd.) jako jeho neoddělitelnou součást.

 16. Mají ke svým soupeřům respekt také mimo sportovní zapálení.

 17. Dávají veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly musherského sportu.

 18. Uznávají soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytýčenými pravidly musherského sportu.

 19. Dodržují oficiální a aktuálně platná pravidla musherského sportu, tedy Závodní řád, Soutěžní řád, Řád ochrany zvířat, a dbají na principy fair play.

 20. Nenechají bez povšimnutí výkony, které nejsou v souladu s fair play.

 21. Hlásí porušení pravidel musherského sportu, kterého byli svědkem, zvláště agresivity psů a hrubého zacházení se psy.

 22. Vyvarují se užívání zakázaných dopingových látek u sebe samotného i svého psa.

II. KLUBOVÍ TRENÉŘI

Obecné etické zásady:

 1. Trenér si plně uvědomuje, že v musherském sportu je sportovní tým tvořen člověkem a psem (psy), a že žádnou část týmu neopomíjí a bere na ni maximální ohled.

 2. Trenér se zavazuje respektovat jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení.

 3. Trenér respektuje právo každého sportovce na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při realizaci stejného cíle.

 4. Trenér pomáhá sportovcům a týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v souladu s pravidly fair play.

 5. Trenér při vykonávání své trenérské činnosti dává přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy.

 6. Trenér vykonává svou činnost na nejvyšší možné odborné úrovni.

 7. Etika trenéra je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění sportovců/kyň, sportovních týmů, svých kolegů, sportovních orgánů, klubů i kohokoli jiného.

 8. Trenér klubu se chová tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil jméno svého klubu, musherského sportu a trenérské profese.

 9. Trenér je povinen vyvarovat se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co může ve sportovní veřejnosti zavdat důvod podezírání z předpojatosti či neobjektivnosti.

Pravidla etického chování trenéra ve vztahu ke sportovcům a sportovním týmům:

 1. Trenér je svým chováním příkladem pro své svěřence.

 2. Trenér vede sportovce k odpovědnosti za sebe samé a své psy.

 3. Trenér jedná tak, aby chránil důstojnost a práva svých svěřenců.

 4. Trenér pomáhá rozvíjet potenciál sportovců podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 5. Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž na zdraví sportovců.

 6. Trenér vede trénink s ohledem na nejslabší článek dané skupiny a dále na přiměřenost zátěže a na klimatické podmínky.

Pravidla etického chování trenéra ve vztahu ke psům:

 1. Trenér řádně a ohleduplně zachází se psem svým i svých svěřenců. Vyvaruje se fyzickému trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj. Nepoužívá bolest působící pomůcky.

 2. Trenér poskytne v případě potřeby první pomoc člověku i psu, případně zajistí odbornou pomoc lékařem či veterinářem.

Pravidla etického chování trenéra ve vztahu ke svému klubu:

 1. Trenér vždy odpovědně a včas plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke svému klubu.

 2. Trenér se ve své činnosti snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve prospěch společného cíle se svým klubem.

 3. Trenér přichází s novými metodami a nápady v rámci svého sebevzdělávání a získaných zkušeností.

Pravidla etického chování trenéra ve vztahu ke svým kolegům:

 1. Trenér respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, i v případě, že se s nimi neztotožňuje.

 2. Trenér respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních odborníků a profesionálů, spolupracuje s nimi a spolupráci prohlubuje a tím zvyšuje kvalitu trenérské odbornosti.

 3. Připomínky k názorům či činnosti svých kolegů vyjadřuje v takových situacích a takovým způsobem, aby neposkytl třetím osobám možnost posuzovat činnost kolegů v nesprávných souvislostech.

 4. Trenér se vyhýbá veřejné kritice svých kolegů.

Pravidla etického chování trenéra ve vztahu ke své pozici a odbornosti:

 1. Trenér dbá o udržení a zvyšování prestiže své pozice.

 2. Trenér se snaží o udržení, resp. zvýšení vlastní odborné úrovně celoživotním vzděláváním, využíváním znalostí a dovedností svých kolegů a jiných odborníků či praktiků, případně uplatňováním nových přístupů a metod.

 3. Trenér spolupracuje na vzdělávání dalších trenérů, své znalosti a dovednosti dává ve prospěch celé trenérské komunity klubu.

Pravidla etického chování trenéra ve vztahu k organizačnímu týmu závodu:

 1. Trenér respektuje organizační tým sportovního klání (ředitel závodu, technický delegát, hlavní rozhodčí, traťový komisař, ad.) jako jeho neoddělitelnou součást a vede tak i své svěřence a kolegy.

 2. Trenér nenechá bez povšimnutí výkony organizátorů, u nichž může prokázat jejich účelovost a důkazy otevřeně předloží oprávněným složkám.

 3. Trenér hlásí porušení pravidel musherského sportu, kterého byl svědkem, zvláště agresivity psů a hrubého zacházení se psy a nenechá bez povšimnutí výkony, které nejsou v souladu s fair play.

Pravidla etického chování trenéra ve vztahu k soupeři:

 1. Trenér dává veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly musherského sportu.

 2. Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytýčenými pravidly musherského sportu.

 3. Trenér má ke svým soupeřům respekt také mimo sportovní zapálení.